Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej

lis 13, 2023

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej PTOD zawiadamia:

o Zwyczajnym Walnym Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej

na podstawie § 18 ust. 3 statutu Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej  w dniu 18. Listopada 2023 w Domu Lekarza przy ul. Gażyńskiego 49a  w Katowicach

– I termin o godzinie 18.00

– II termin o godzinie 18.30  

W przypadku braku kworum zwoływane jest Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu pół godziny po zakończeniu pierwszego Walnego Zebrania pod warunkiem, że możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. – na podstawie § 17 ust. 5 Statutu PTOD

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTOD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Sekretarza i protokolantów
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
 5. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Sprawozdanie Prezesa Zarządu PTOD
 9. Sprawozdanie finansowe PTOD
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTOD
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami i rekomendacją Głównej Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Prezesa Zarządu PTOD
 13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego PTOD
 14. Dyskusja nad głównymi kierunkami działalności PTOD
 15. Wolne wnioski.
 16. Przedstawienie projektów uchwał i wniosków zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania Członków w jego toku.
 17. Prace Komisji Uchwał i Wniosków oraz głosowanie nad zgłoszonymi uchwałami.
 18. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

 

Z poważaniem

Zarząd PTOD